جواد عبدی

دکترای برق (مخابرات)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

جواد بهادری

مهندس برق

طراح ومدیر انفورماتیک مرکز

میلاد صمدی

مهندس برق

مربی تعمیر تلفن همره