وحید رضایی

دکترای تربیت بدنی (آسیب شناسی)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

صادق بیرجندی

دکترای تربیت بدنی (فیزیولوژی)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد