وحید رضایی

دکترای تربیت بدنی (آسیب شناسی)

عضو هیئت علمی دانشگاه

صادق بیرجندی

دکترای تربیت بدنی (فیزیولوژی)

عضو هیئت علمی دانشگاه

قربان دانش پژوه

مربی والیبال

عضو باشگاه ورزشی فردای بهتر

علیرضا بهمنش

مربی فوتبال

عضو باشگاه ورزشی فردای بهتر

صادق قربانی

مربی والیبال

عضو باشگاه ورزشی فردای بهتر

رومینا همای رضوی

مربی تربیت بدنی

عضو باشگاه ورزشی فردای بهتر