آزمایشگاه تست عضلات و آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی دارای دو بخش آمادگی عضلانی و آمادگی انرژی