اولین جشنواره فردای بهتر

ترکیبی فرهنگی و هنری _ 1393

دهمین جشنواره سراسری

تئاتر رضوی _ 1394

دومین جشنواره فردای بهتر

ترکیبی فرهنگی و هنری _ 1395

دوازدهمین جشنواره سراسری

تئاتر رضوی_ 1396

جشنواره شب شعر

منطقه ای و مشاعره ملی _ 1396